دستورالعمل جهت آموزش مراقبت از خود و دیگران در برابر در مطبCOVID-19

Coronavirus


اقدامات احتیاطی در مطب که توسط شما و ما باید صورت بگیرد برای حفظ سلامتی شما عزیزان :

۱_ وجود تهویه مناسب هوای مطب و اتاق انتظار
۲_ نوبـت دهـی بـه بیمـاران حتـی الامـکان از قبـل صـورت گرفته، به نحـوی کـه از تجمـع بیمـاران در اتاق انتظـار جلوگیری می شـود و مدت انتظـار به حداقل میرسـد.
۳_ منشـی مطـب در هنـگام تمـاس تلفنـی بیمـاران بـرای تعییـن وقـت معاینـه راهنمایی و علـت مراجعـه بیمـار را سـوال کـرده ، با توضیحات لازم بیمار را جهت ملاقات وقتش را تنظیم یا در زمان مناسـب دیگری قانـع می کند.
۴_ پزشـک مـی توانـد جهـت ویزیـت از طریق شـبکه هـای مجـازی، یـا اپلیکیشـن هـای پزشـکی از راه دور، بیماران خـود را راهنمایـی کند.۵_ تـا آنجـا کـه ممکن اسـت صندلـی بیمـاران در اتاق انتظـار با فاصله از یکدیگر قرار داده شده اند. ( با این حال در هنگام نشستن فاصله خود را با دیگران حفظ کنید ).
۶_ درب های سرویس بهداشتی جهت حفظ سلامتی شما و کارکنان مطب تا اطلاع ثانوی بسته است توصیه میشود در صورت باز بودن حدالمقدور از استفاده از سرویس بهداشتی عمومی خودداری فرمایید .
۷_ برای جلوگیری از آلوده شـدن دسـتگیره درب ورودی اتاق ویزیت توسـط بیماران، می توان از محافظ بسـته شـدن درب (انواع پلاستیکی و پـا دری) اسـتفاده کـرد تا درب کاملا بسـته نشـود تـا در هـر ورود و خـروج دسـتگیره لمس نشـود. البتـه رعایت این نکات مانع از آلودگی به صورت کامل نشـده و لازم اسـت دستگیره چندین بار در روز ضدعفونی شـود.
۸_ تمـام مجـلات و بروشـورهای تبلیغاتـی کـه در روزهـای معمـول روی میـز اتـاق انتظـار وجـود دارد، بایـد جهـت جلوگیـری از انتقـال آلودگـی جمـع آوری شـود.
۹_ در صـورت وجـود تلویزیـون در اتـاق انتظـار، بـه نحـو ممکـن مطالـب آموزشـی مربـوط بـه راه هـای پیشـگیری از انتقـال یـا ابتـلا به ویـروس کرونـا بـه نمایـش گذاشـته شـود.
۱۰_ وجـود دسـتمال کاغـذی در اتاق انتظار، به نحوی کـه علاوه بر در دسـترس بودن، امکان آلوده شـدن نداشـته باشـد، مقدور نیست در صورت درخواست به صورت بهداشتی به شماداده می شود.در این حالت مثلا اسـتفاده از انواع جا دسـتمالی دیواری که به منظور برداشـت هر برگ از دسـتمال کاغـذی، نیـازی بـه نگه داشـتن جعبه با دسـت و یا دسـت زدن بـه دیگـر برگه ها، وجـود ندارد.
۱۱_ بـا توجـه بـه احتمال بـالای ابتلای بیمـاران بـه COVID-19 باید تمامـی بیمـاران و افـراد حاضـر در مطـب از ماسـک معمولـی (بـدون دریچـه یا بـه اصطـلاح بدون فیلتـر) اسـتفاده کنند.
۱۲_ دو الـی سـه سـطل زبالـه جهـت دسترسـی آسـان بیمـاران در اتاق انتظار گذاشـته شـود.
۱۳_ برای امحاء زباله ها حتما براساس دستورالعمل مربوط به مطب های پزشکان عمل می شود.

۱۴- تعویـض دسـتکش و شستشـوی دسـت با آب و صابـون بعد از هربـار معاینه بیمار الزامی می باشد بخصوص اگر در مطب و کلینیک های پزشکی معاینه صورت بگیرد.
 ۱۵- بررسـی وجود علائم بالینی مشـکوک به ابتلاء با ویروس کرونا،سـابقه مسـافرت بـه مناطـق آلوده کشـور مانند قم یا اسـتانهای شـمالی کشـور و وجود بیمار مبتلا یا با علائم مشـکوک به کرونا در خانواده، صـرف نظـر از علـت مراجعه بیمار و انجام اقدامات احتیاطی بیشـتر در مواجهـه بـا بیمـار در صورت مثبت بودن هـر کدام از مـوارد فوق.
۱۶-پرهیـز از کوچـک یـا بی اهمیت جلوه دادن اقدامات پیشـگیرانه و خطـر انتقال ویـروس کرونا بـرای بیماران جهت بهبـود عملکرد بیمار در انجـام اقدامـات احتیاطـی در مراجعات بعدی به مطب پزشـکان.
۱۷- ارائـه راهنماهـای مراقبـت در منـزل یا اصول پیشـگیری به هر نحو ممکـن به ویژه معرفی سـامانه های اینترنتی به کلیـه مراجعین و به ویژه برای موارد مشـکوک بهCOVID-19
۱۸- عـدم اسـتفاده از تلفـن همـراه در طـول معاینـه، عـدم تماس تلفن همراه با دسـتکش، تعویض دسـتکش و انجام شستشـوی دسـت پیش و پـس از اسـتفاده از تلفـن همراه و اسـتفاده از دسـتکش جدید جهت معاینه بیمـار بعدی.
پزشـکان محترم باید توجه داشـته باشـند که اقدامات احتیاطی ایشـان بـه عنـوان پزشـک در مطب، نمونـه ای عملی از آموزش غیر مسـتقیم بیمـاران جهـت رعایـت این مـوارد در مبارزه با بیمـاری نوظهور کرونا
می باشـد.

برگرفته از:

انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
دانشگاه علوم پزشکی تهران – گروه پزشکی اجتماعی
تهیه و تدوین: سرکار خانم دکتر لیلا صدیق
پایگاه خبری پیشگیری و سلامتی بالینی «ساپیبا»

 

مقالات آموزشی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *