آیا انجام فیزیو تراپی برای بیماران دارای پیس میکر مضر است؟

0
0

آیا انجام فیزیو تراپی برای بیماران دارای پیس میکر مضر است؟

0
0

در صورتی که انجام فیزیو تراپی باعث لرزش شدید ناحیه عمل نشود و تداخل ایجاد نکند فیزیو تراپی مضر نمی باشد

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید