تپش قلب چیست ، آریتمی یعنی چه؟

0
0

قلب یک انسان بالغ به طور طبیعی 60 تا 100 بار در دقیقه ضربان سازی می کند که به آن ریتم سینوسی نرمال می‌گویند.آریتمی در لغت کلا برای هر نوع اختلال در ریتم قلب که متفاوت با ریتم سینوسی طبیعی باشد به کار می رود. آریتمی ها به انواع مختلف تقسیم می شوند

اگر ضربان قلب کمتر از ریتم سینوسی نرمال باشد اصطلاح برادی کاردی و اگرضربان قلب بیشتر از ریتم سینوسی نرمال باشد اصطلاح تاکی کاردی به کار برده می شود

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید